Somatochlora flavomaculata

De Gevlekte glanslibel is in Nederland nog steeds een zeldzame soort, maar neemt wel duidelijk in aantal toe. De soort komt voor in laagveengebieden met verlandingsvegetaties en dichtbegroeide zeggenmoerassen. De Gevlekte glanslibel mijdt grote wateroppervlakten en de mannetjes bevinden zich meestal boven land in de buurt van bo sranden en van geschikte voortplantingslocaties.

Hiernaast een patrouillerend mannetje in de biotoop.